Stanovy

Klubu českých turistů Vrchlabí, z. s.

 

 

I. Název spolku: Klub českých turistů Vrchlabí, z. s. (ve zkrácené podobě je používána

                           zkratka KČTV)

Sídlo: Vrchlabí

Organizační působnost: Česká republika

 

II. Poslání, hlavní úkoly

      1. Klub českých turistů Vrchlabí (dále jen KČTV) je spolek, který je samostatnou

dobrovolnou organizací navazující na dědictví KČT před rokem 1948

a zkušenosti Českého svazu turistiky ČSTV.

2. KČTV vytváří podmínky pro turistiku a zabezpečuje všestranný turistický program,     

    Jehož hlavními složkami jsou poznávací činnosti v terénu a tělesný pohyb v     

    přírodním prostředí. Současně rozvíjí odborné znalosti a dovednosti, posiluje 

    fyzickou a duševní zdatnost, zdraví, smysl pro vlastenectví, ochranu přírody, kulturní

    úroveň a společenskou činnost členů.

      3. KČTV vytváří pro své členy a další zájemce o turistiku odborné, metodické,  

          organizační a materiální podmínky.

      4. KČTV získává pro turistiku mládež, kterou organizuje v turistických oddílech.

      5. KČTV zabezpečuje v okruhu své působnosti značení turistických cest.

 

III. Členství

      6. Členem KČTV se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČTV. O jeho přijetí

          rozhoduje KČTV na své členské schůzi.

      7. Dokladem o členství je platný průkaz člena KČTV.

      8. Členství v KČTV zaniká:

          a) vystoupením

          b) vyškrtnutím v případě nezaplacení členského příspěvku za běžný rok v termínu   

              do 31. 1. běžného roku

          c) vyloučením v případě hrubého porušení stanov nebo závažného ohrožení

              dobrého jména a poslání KČTV

          d) úmrtím

      9. Člen KČTV má právo:

          a) účastnit se podle svého zájmu a možností turistického programu a 

              společenského života KČTV

          b) podílet se na výhodách poskytovaných členům KČTV

          c) účastnit se schůzí a jednání KČTV, podávat a uplatňovat své návrhy a názory,

              vyžadovat informace o činnosti a hospodaření KČTV

          d) býti přizván ve všech případech kdy se jedná o jeho osobě

          e) volit a býti volen do orgánů KČTV od 18ti let

     10. Člen je povinen:

          a) plnit úkoly vyplývající ze stanov a usnesení orgánů KČTV

          b) šetřit, chránit a zvelebovat majetek KČT

          c) chránit přírodu a kulturní památky

          d) řádně platit členské příspěvky

 

IV. Symbolika KČTV

     11. KČTV používá ve vnitřním i vnějším styku symbol, kterým je znak KČT

     12. Čllenové KČTV jsou oprávněni nosit odznak KČT, případně jednotné oblečení

 

V. Organizační struktura

     13. KČTV se ustavuje jako zcela samostatný při počtu nejméně 5ti členů.

     14. KČTV se podle místních podmínek (počtu členů, specializovaných zájmů,  

           hospodářských možnosti) může vnitřně členit na oddíly nebo skupiny podle

           druhů turistiky, na oddíl mládeže, starších členů apod.

     15. Nejvyšším orgánem KČTV je členská schůze (konference), která volí výbor,   

           revizora, případně revizní komisi. Výbor řídí činnost KČTV mezi členskými 

           schůzemi. Členská schůze, konference, se schází nejméně jednou za rok.

           Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů, musí být svolána mimořádná členská 

           schůze. Funkční období výboru je čtyřleté.

 

VI. Právní postavení

     16. KČTV je samostatný turistický spolek s právní subjektivitou. Za KČTV jedná jeho  

           Předseda, nebo výborem pověřená osoba.

 

VII. Majetek a hospodaření

     17. Majetek a hospodaření KČTV tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky,

           pohledávky a jiná majetková práva.

     18. Majetek KČTV vzniká z členských příspěvků členů, z výtěžku poskytovaných služeb

           a akcí, z hospodářské činnosti, z darů a jiných příspěvků, dotací a jiných příjmů.

          O výši členských příspěvků nad rámec stanovený nadřízenou složkou rozhoduje

          členská schůze KČTV,

     19. K plnění svého poslání vyvíjí KČTV dle svých možností hospodářskou činnost,

           ve které se řídí rozpočtovými pravidly a obecně závaznými předpisy.

     20. Hospodaření KČTV se řídí rozpočtem, který schvaluje členská schůze.

 

VIII. Revizní činnost

     21. KČTV volí revizní orgán, který kontroluje veškeré hospodaření.

 

IX. Ustanovení o zániku organizace a vypořádání majetku

     22. KČTV zaniká jestliže se na tom usnese dvoutřetinová většina členů.

     23. O vypořádání majetku rozhodne na návrh výboru KČTV dvoutřetinová většina  

           členů.

 

X. Závěrečné ustanovení

     24. Toto úplné znění stanov nabývá platnosti dnem 3. 2. 2015.

 

 

UKONČENY S PLATNOSTÍ 3.2.2015

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ VRCHLABÍ

I.          Název : Klub českých turistů Vrchlabí (zkratka KČTV)

Sídlo :Vrchlabí

Organizační působnost :Česká republika

 

II.         Poslání,hlavní úkoly

1.       Klub českých turistů Vrchlabí (dále jen KČTV) je samostatnou dobrovolnou,zájmovou organizací navazující na dědictví KČT před rokem 1943 a zkušeností Českého svazu turistiky KČTV.

2.       KČTV vytváří podmínky pro turistiku a zabezpečuje všestranný turistický program,jehož hlavními složkami jsou poznávací činnost terénu a tělesný pohyb v přírodním prostředí.

Současně rozvíjí odborné znalosti a dovednosti,posiluje fyzickou a duševní zdatnost,zdraví,smysl pro vlastenectví,ochranu přírody,kulturní úroveň i společenskou činnost členů.

3.       KČTV vytváří pro své členy a další zájemce o turistický program,odborné,metodické,

organizační a materiální podmínky.

4.       KČTV získává pro turistiku mládež,kterou organizuje v turistických oddílech.

5.       KČTV zabezpečuje v okruhu své působnosti značení turistických cest

III.         Členství

6.       Členem KČTV se může stát každý,kdo souhlasí se stanovami KČTV.O jeho přijetí rozhoduje KČTV na své členské schůzi.

7.       Dokladem o členství je platný průkaz člena KČTV.

8.       Členství zaniká vystoupením,vyškrtnutím,vyloučením,nebo úmrtím.

9.       KČTV může přijímat jako kolektivní členy jiné právnické osoby.Podmínka členství se v tomto případě vymezí písemnou smlouvou.Kolektivní členství automaticky práva členství individuálního.

    10.Člen KČTV má právo:

a)    Účastnit se podle svého zájmu a možnosti turistického programu a společenského života KČTV

b)    Podílet se na výhodách poskytovaných členům KČTV

c)    Účastnit se schůzí a jednání KČTV,podávat a uplatňovat své návrhy a názory,vyžadovat informace o   

       činnosti   a hospodaření KČTV

d)    Být přizván ve všech případech kdy se jedná o jeho osobě

e)    Volit a být volen do orgánů KČTV od 18 let

                             11.Člen je povinen:

          a)     Plnit úkoly vyplývající ze stanov a usnesení orgánů KČTV

          b)     Šetřit,chránit a zvelebovat majetek KČT

                                    c)     Chránit přírodu a kulturní památky

                                  d)     Řádně platit členské příspěvky

                        IV.        Symbolika KČTV.

12.         KČTV používá ve vnitřním i vnějším styku symbol,kterým je znak KČT.

13.         Členové KČTV jsou oprávněni nosit odznak KČT,po př.i jednotlivé oblečení

V.                  Organizační struktura

14.         KČTV se ustavuje jako zcela samostatný při počtu nejméně 5-ti členů.

15.         KČTV se podle místních podmínek (počtu členů,specializovaných zájmů,hospodářských možností) může vnitřně členit na oddíly,nebo skupiny podle druhu turistiky.na oddíl mládeže,starších členů atd.

16.         Nejvyšším orgánem KČTV je členská schůze (konference),která volí výbor,revizora,případně revizní komisi.Výbor řídí činnost KČTV mezi členskými schůzemi.Členská schůze,konference,se schází nejméně jednou za rok.Požádá li o to alespoň jedna třetina členů,musí být svolána mimořádná členská schůze.

VI.                Právní postavení

17.         KČTV je zájmovou turistickou organizací s právní subjektivitou.Za KČTV jedná jeho předseda,nebo výborem pověřená osoba.